NTF Jämtland

Antalet dödade gående och cyklister ökar.

2014 dödades nästan 100 fotgängare och cyklister i våra tätorter. Totalt skadas årligen cirka 1100 allvarligt. Antalet som cyklar och skadar sig har ökat varje år sedan 2010. Framtidens trafiksäkerhetsutmaningar återfinns i staden och för att kunna välja rätt åtgärder måste väghållaren se till att polis och sjukvård förstår hur viktigt det är med heltäckande olycksrapportering.

- När antalet skadade cyklister ökar varje år under en femårsperiod är det en trend som vi måste ta på allvar. Vi kan fråga oss vad som behöver göras i form av säkrare gång- och cykelpassager samt ökad cykelhjälmsanvändning men det underliggande problemet är hastigheten på våra motorfordon i tätort. Bristen på respekt och riskmedvetenhet blir allt tydligare inom samtliga trafikantkategorier.

Hur många dödas och skadas i din kommun jämfört med riksgenomsnittet?

  Trafikskadeindex 2015

Andelen gående och cyklister står för över hälften av samtliga skadade i den svenska vägtrafiken, därför har NTF från och med 2015 beslutat sig för att redovisa en särskilt GC-index tillsammans med det årligen återkommande ”Trafikskadeindex”. Eftersom det i första hand är sjukvården som rapporterar dessa olyckor blir det stora skillnader och på vissa håll är det uppenbart att rapporteringen är undermålig. Men sammantaget är det ovärderlig information som behövs för att kommunen som väghållare ska kunna välja rätt åtgärd för ökad säkerheten för gående och cyklande i tätorten.


Sedan 2007 är det fler akutsjukhus som rapporterar olyckor, varför jämförelsen över tid inte är helt rättvisande.


- Jag har svårt att se hur man som väghållare tar sitt ansvar för trafiksäkerheten utan att känna till hur och var människor skadas inom det egna vägnätet. Fler kommuner borde kräva att polis och sjukvård rapporterar samtliga olyckor till STRADA. Akademiska sjukhuset i Uppsala rapporterar till exempel inte fullt ut trots politiska beslut. Hur är det möjligt? Kommuner med god rapportering har alla förutsättningar att välja rätt åtgärder för att minska antalet olyckor, avslutar Marie Nordén.

Kommunernas roll i trafiksäkerhetsarbetet blir allt viktigare. Därför räknar NTF årligen fram ett kommunalt trafikskadeindex för samtliga kommuner baserat på folkmängd i förhållande till antal dödade och skadade utifrån inrapporterade skador i det nationella inrapporteringsverktyget STRADA som är underlag till officiell statistik och används av både polisen och sjukvården.

Konkreta saker kommunerna kan göra för att minska olyckorna
•Säkerställ att polis och sjukvård rapporterar samtliga olyckor som sker på det kommunala vägnätet.
•Öka hastighetsefterlevnaden genom fysiska åtgärder.
•Justera hastighetsgränser, så att de är anpassade efter gatornas standard och känns logiska för bilisten.
•Förstärka gatubelysning vid övergångsställen och andra gångpassager, eftersom en stor del av fotgängarolyckorna sker i mörker. Verka för ökad reflexanvändning.
•Skapa säkra gång-, cykel- och mopedpassager.
•Arbeta för ökad förståelse för hastighetens betydelse bland alla trafikantgrupper samt öka användningen av cykel- och mopedhjälm.


2015-08-10