Viktigt att kommuner och fastighetsägare i Jämtland/Härjedalen är förberedda inför första vinterhalkan

Snart är det högsäsong för den vanligaste olyckan i trafiken. I Sverige skadas årligen cirka 3000 gångtrafikanter allvarligt i fallolyckor. Fallolyckorna drabbar i hög grad kvinnor och äldre personer. Var fjärde fallolycka leder till bestående men. Inför årets halksäsong har NTF granskat hur väl snöröjning och halkbekämpning fungerar i 20 slumpmässigt utvalda kommuner.

I Jämtland/Härjedalen granskades Östersund under januari till mars månad 2021. Observationerna genomfördes på 14 platser och vid fem olika tillfällen så snöröjningen och halkbekämpningen kontrollerades vid 70 tillfällen under perioden. Från 2015 till 2019 inträffade 594 fallolyckor (85%) under november - mars och 108 olyckor (15%) under april – oktober i Östersund.

 

Nationellt är ungefär 70 procent av de allvarligt skadade i fallolyckor kvinnor, oavsett ålder. Åldersfördelningen visar att en majoritet är 55 år och äldre, med störst andel bland 55–64 åringar, det vill säga bland de som fortfarande är yrkesverksamma.

 

  • Pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna hjälpte oss att välja ut observationsplatser som är viktiga för äldres mobilitet i samhället. Vi ville ha ett nära samarbete i den här frågan eftersom det förutom att vara ett trafiksäkerhetsproblem även är en jämställdhetsfråga i samhället. För många äldre och i synnerhet äldre kvinnor kan dåligt underhåll vintertid i värsta fall innebära att man drar sig för att gå ut vilket kan leda till en långvarig och ofrivillig isolering från samhället, säger Lars-Eric Abrahamsson, verksamhetsledare vid NTF.

 

Fallolyckor kan ofta relateras till att gångtrafikanter halkat eller snubblat och tappat balansen till följd av kanter eller andra ojämnheter. Till stor del är detta orsaker som skulle kunna avhjälpas med drift- och underhållsåtgärder. Halkolyckor på is och snö inträffar från oktober till april. Två av tre allvarligt skadade gångtrafikanter skadas på grund av halt väglag.

 

  • När vi ställt samman samtliga 70 observationer från Östersund kan vi konstatera att 60 procent fick bedömningen bra halkbekämpning och 27 procent bedömdes ha bra snöröjning.

Det är inte tillräckligt bra. Kommuner och fastighetsägare måste bli bättre på att säkerställa en säker trafikmiljö för gångtrafikanter och för det krävs både resurser och god planering. En övergripande målsättning inom Agenda 2030 är att skapa hållbara städer som är till för alla. För att detta ska vara möjligt måste förutsättningarna för säker gångtrafik finnas året runt och det behöver prioriteras i den kommunala budgeten. Än märkligare blir det om man väger in alla studier som pekar på att det även är samhällsekonomisk lönsamt eftersom kostnaderna för gott underhåll är mindre än de vårdkostnader som olyckorna medför, säger Lars-Eric Abrahamsson.

 

Kontaktperson:

Lars-Eric Abrahamsson, verksamhetsledare, NTF Gävleborg - 070-313 40 14

 

Viktigt att kommuner och fastighetsägare i Jämtland/Härjedalen är förberedda inför första vinterhalkan

2021-11-10